Alex Lashkov

alexlashkov

Marketer, journalist, Smile Bright Media Inc. content agency founder. CEO at @textlyai

Twitter